تبلیغات
انتظار خورشید - دنیای بی او!

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

دنیای بی او!
تا پایان مهمانے
فقط سه سحر دیگر باقیست...
و...
و دوباره آغاز میشود هیاهوی دنیای بی رمضان...

روزه ات مقبول 
اما یک سوال ...
آیا
بی قرارت کرد دست بی قراری روزه دار ؟
در سیاهی بینوایی را تو پوشاندی لباس ؟
نور بودی در میان شام تاری روزه دار ؟
خوب دیدی حول و حوشت را نباشد بی کسی؟
دست دادی بر غریبی دست یاری روزه دار ؟
کودکان گل فروش خسته چشمت را گرفت ؟
بودی از حال خرابی درخرابی روزه دار ؟
با زبانت حق لالی را گرفتی از کسی؟
اعتنا کردی به ظلم آشکاری روزه دار؟
شاد کردی چشمهایی را که از غم می گریست ؟
پاک کردی از میان ، گرد و غباری روزه دار ؟
بغض مرد آبرو داری تو را بی چاره کرد ؟
شرم کردی از غم چشم خماری روزه دار؟
سفره ی بی نان یک همسایه قلبت را شکست ؟
از سبدهایت به او دادی اناری روزه دار ؟
روبَه بی دست و پایی را که در منظومه بود
بردی و دادی به او هم از شکاری روزه دار ؟
گوشهایت را گرفتی از کلام ناصواب ؟
چشم را بستی به شیطانهای جاری روزه دار ؟
احترام والدینت را تو آوردی به جا ؟
در اطاق خانه یا سنگ مزاری روزه دار؟
بوسه بر دستان مادر یا که بر سنگش زدی ؟
خارجش کردی تو از چشم انتظاری روزه دار؟

و اما گذشت...
و ما فهمیدیم که هنوز لایق دیدارش نبوده ایم...