تبلیغات
انتظار خورشید - بانوی من

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

بانوی من

بانوی زیبای من!

بانو!
کـبریت را هم بخواهی روشَن نگــه داری
وَقتی نَسیمی می وزد
آن را بین دَستت پِــنــهان می کُنی

اینجا در شَهرِ ما
طوفانی به پــاست

باید چادر را محکـم تـر گرفت ...

بین این انسان هاے رنگارنگـ
که خیره میشوند و معذب میکنند تو را...

نگاه جوانی که زودتر از تو سرش را به زیر می اندازد تا دل مولایـش را نشکند. ِیِکــْ دُنــــــــــــــــــــیـــــــــــــــٰا دِلْخوشیستــــ