تبلیغات
انتظار خورشید - مرا از یاد مبر

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

مرا از یاد مبرانتظار خورشید