تبلیغات
انتظار خورشید - تا به کجا مبرد مرا...

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

تا به کجا مبرد مرا...