تبلیغات
انتظار خورشید - خوب ببین

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

خوب ببین
زندگی بافتن یک قالی است نه همان نقش و نگاری که خودت می خواهی
نقش را اوست که تعیین کرده
تو در این بین فقط می بافی
نقشه را خوب ببین
نکند آخر کار!! قالی زندگی ات را نخرند!