تبلیغات
انتظار خورشید - تا همیشه آفتاب 4

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

تا همیشه آفتاب 4
دنبال مرد راه می رفت.
آهسته آهسته. طوری که صدای قدم هایش را نشنود.
توی دلش گفت:« اگر امام زمان باشد، روی گونه راستش باید یک خال داشته باشد، میان دندان هایش هم باید گشاده باشد.»
مرد دستش را گذاشت روی گونه ی راستش. دل زن لرزید. دوید جلو.
پایین عبای مرد را گرفت. قسمش داد بگوید کیست.
مرد دستش را برداشت.
هم خال داشت، هم میان دندان هایش گشاده بود.

طبقه بندی: آقا، منتظریم،