تبلیغات
انتظار خورشید - صبوری را از دانه گندم بیاموز

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

صبوری را از دانه گندم بیاموز
کسب هر موفقیتی نیازمند صبوری است ، این نکته را می توان از دانه گندم آموخت. شما دانه گندم را در خاک می کارید و دانه باید در زیر خاک صبر کند ، آنگاه به واسطه سرما و طوفان اذیت می شود، پس باید زیر برف و در طوفان ، استقامت داشته باشد و با بلا بسازد.

وقتی هم که خوشه کرد، اول بلا و سختی است ، باید زیر چرخ جدا کردن گندم از کاه ، استقامت کند، بعد زیر سنگ آسیاب آرد شود باید با صبر در مقابل آتش نانوایی، نان شود و برود در دهان مومن و جویده شود ...عاقبت این دانه گندم وارد خون شده و جزئی از بدن مومن شود ، تا به آن بگویند: (مومن) که بالاتر از کعبه و ملک مقرب است.

هر فضیلتی که انسان بخواهد پیدا کند ، متوقف بر صبر است ، اگر کسی بخواهد خود سازی کند و تهذیب نفس داشته باشد ، دست کم باید چند سال زحمت بکشد و صبوری پیشه نماید.

در حقیقت کسانی که گفتند ، پروردگار ما الله است سپس پایداری نمودند، فرشتگان بر آنان فرود می آیند و می گویند هرگز نترسید و غمگین نشوید و شما را مژده باد به بهشتی که وعده داده شدید . ما سرپرستان و دوستان و یاران شما در دنیا و آخرتیم .(فصلت /30-31)