تبلیغات
انتظار خورشید - خانه تکانے ... روح و جان

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

خانه تکانے ... روح و جان
در روزهـای پـایـانی اسفنـــد، مـردم خـود را بـرای آغـاز سـال جـدیـد آمـاده مـی کـننـد. خـانـه تـکـانـی، خـریـد، آمـاده کـردن سـفـره هـفـتــ سـیـن و ...

سنت خانه تکانی و آماده شدن برای سال نو بسیار زیباست؛ زیرا که زنگـــارهـا و کهنگــی از بیــن می رود، پاکیزگی و نظافت و بوی تازگی در همه جا نمایان می شود. اقوام و آشنایان برای زیارت یکدیگر لحظه شماری می کنند ... اما یادمان نرود که رعایت اعتدلال را داشته باشیم تا آنها که وسع کمتری دارند را دل شکسته نکنیم؛

و اما ای کـاش! با آغـاز سال جـدیـد زنگــارهـای درون مـان را نیز بتکانیـم و به خانه تکانـی روح و جانمان بپـردازیـم.  آنچـه در طـول یک سـال ساختیـم و اندوختیـم بررسـی کنیـم و به حسـاب آن برسیـم چـرا که امیـر مؤمنـان حضرت علی علیه السلام در نهـج البلاغـه خطبـه ۹۰ مـی فرمـاینـد:

اى بندگـان خـ ــدا! خویشتن را وزن کنید (و ارزش خود را بسنجیـد)

پیش از آنکـه شما را وزن کنند; و به حسـ ــاب خود برسید، پیش از آنکه شما را به حساب آورند. و تا راه نفس گرفته نشده، تنفّس کنید; (تا فرصت ها باقى است به اعمال صالح بپردازید)

و پیش از آنکه شما را وادار به تسلیم کنند (در برابر حق) تسلیم شوید ...

آیا شما نیز برای خانه تکانی روح و جان آماده شده اید؟

یا مقلب القلوب و الابصار

به تقویم ها اعتمادی نیست اگر در قلب تان تحولی روی داده است

"عیدتان پیشاپیش مبارک"