تبلیغات
انتظار خورشید - ناز مریم

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

ناز مریم


مهربانم یک سبد یاس سپید ارزانیت

شمه ای از ناز مریم تا ابد هم خوانیت

مهربانا اشک شبنم را گلستان کرده ای

ناز جانا زخم ریحان را تو درمان کرده ای

در ولا و همتت دنیا بدان انگشت غیرت را گزید

وا عجب بر غیرتت زان سان که مردی سرخمید

مهربانم درد و رنج این زمان تشویش و ترس

روح و جانا نوش دارویش به دست مهربانت مانده است

ما همه جمع جهان نیلوفران آبیت

آخر ای بانوی تقوی رهنمایم باش تا انسانیت