تبلیغات
انتظار خورشید - پارسا، عابد، زاهد و کوشنده باش

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

پارسا، عابد، زاهد و کوشنده باش
امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:

پارساترین مردم كسى است كه در هنگام شبهه توقّف كند.
عابدترین مردم كسى است كه واجبات را انجام دهد.
زاهدترین مردم كسى است كه حرام را ترك نماید.
كوشنده ترین مردم كسى است كه گناهان را رها سازد.