تبلیغات
انتظار خورشید - بصیرت

انتظار خورشید

... و هیچ اندیشیده ای که آیا تو را نیز از آن خورشید نصیبی خواهد بود؟

بصیرت

بصیرت یعنی اینکه

بدانیم شمری که سر از امام حسین برید همان جانباز صفین است که تامرز شهادت پیش رفت.

(مقام معظم رهبری)